Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn


UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA

TRUNG TÂM VHTT - TDTT

 Số:         /QĐ-VHTT-TDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hướng Hóa, ngày    tháng     năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa

 


 


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VHTT - TDTT HUYỆN HƯỚNG HÓA

 

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Hướng dẫn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Quảng Trị hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Theo đề nghị của Tổ Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa (sau đây gọi là Quy chế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Tổ trưởng các Tổ công tác, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Chi bộ; CĐCS Trung tâm;

- CB, CC, VC Trung tâm;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Tri

QUY CHẾ

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-VHTT-TDTT  ngày    tháng    năm 2019

của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 2. Đối tượng

Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

1.1. Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định để được nâng bậc lương thường xuyên.

1.2. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của UBND huyện về giao biên chế hoặc phê duyệt số lượng người làm việc tính đến 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

1.3. Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn:

- Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan chia cho 10) của cơ quan, đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

  - Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

1.4. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

1.5. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đạt một trong các cấp độ thành tích sau:

- Được khen thưởng bằng các hình thức Huân, Huy chương các loại;

- Được phong tặng Anh hùng lao động, được Nhà nước trao tặng danh hiệu vinh dự;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đạt một trong các cấp độ thành tích sau:

- Có bằng khen của UBND tỉnh hoặc bằng khen của Bộ, Ngành, Trung ương;

- 02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

3. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đạt một trong các cấp độ thành tích sau:

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Được tặng giấy khen của Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện do có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, chính trị hằng năm ở cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai và đoàn kết.

2. Thực hiện đúng các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 của Quy chế này. Không nhất thiết phải đề nghị cho đủ chỉ tiêu hoặc không nhất thiết năm nào cũng có người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Mỗi thành tích chỉ được tính một lần để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Nếu có nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngang nhau về cấp độ thành tích theo quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng thì thứ tự ưu tiên để đề nghị và xem xét quyết định như sau:

4.1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngoài thành tích cao nhất được phong tặng, tặng thưởng đã xét còn có thành tích khác cũng được phong tặng, tặng thưởng (cách phân thứ bậc của hình thức khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).

4.2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngoài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách còn kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể của cơ quan, đơn vị;

4.3. Thứ tự ưu tiên về tuổi đời: ưu tiên người có tuổi đời ít hơn;

4.4. Thứ tự ưu tiên về giới tính: ưu tiên người có giới tính nữ;

4.5. Thứ tự ưu tiên theo chức vụ: người không giữ chức vụ, người có hệ số phụ cấp chức vụ thấp đến người có phụ cấp chức vụ cao hơn;

4.6. Thứ tự ưu tiên theo loại công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: ưu tiên loại, hạng thấp đến loại, hạng cao hơn.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cơ sở phổ biến Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quy chế này phải được công khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều 7. Quy trình thực hiện

1. Chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 11 hằng năm, đơn vị tổ chức cho tập thể bình chọn, Hội đồng lương xét những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn; số lượng, tỷ lệ phải đúng với quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này;

2. Căn cứ kết quả bình chọn, Thủ trưởng đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện), bao gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị (nêu rõ số biên chế được giao, được phê duyệt; số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương; tỷ lệ % được nâng bậc lương trước thời hạn);

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn;

- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn; 

- Các bản sao: Quyết định lương hiện hưởng; các văn bản chứng minh thành tích (quyết định, bằng khen, giấy chứng nhận,…).

Kết quả xét chọn của đơn vị phải được thông báo công khai.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để Thủ trưởng đơn vị nghiên cứu, trình Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Chi bộ; CĐCS Trung tâm;

- CB, CC, VC Trung tâm;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Tri

 


Thống kê truy cập

Đang online: 4
Hôm nay: 338
Hôm qua: 866
Tháng này: 23,066
Tháng trước: 61,776
Lượt truy cập: 1,481,541
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng