CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO


 
BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Ngọc Tri

Bí thư Chi bộ - Giám đốc

Điện thoại:0233.3705.666

Email: tri.ubndhuonghoa@gmail.com

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chủ tài khoản; Văn hóa, văn nghệ; Tuyên truyền cổ động, WebSite, quảng cáo, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; Tổng hợp, tổ chức và cán bộ, tài chính, hành chính, quản trị công sở, cơ sở vật chất - thiết bị, xe ô tô, thủ quỹ, bảo hiểm, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch, thống kê, thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, công nghệ thông tin, pháp chế; thư viện, văn thư lưu trữ, bảo hiểm; Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các Ban tổ chức… của huyện, của đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách Nhóm Tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động bao gồm: Đ/c Tri, Tuân, Bảo, Vũ, Luận.

Sinh hoạt tại Tổ Hành chính - Tổng hợp.


Ông Lê Quốc Hải

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914.444.168

Email: haithethaohuonghoa@gmail.com

Trực tiếp phụ trách: Thể dục thể thao; công tác lao động của đơn vị. Các điều kiện phục vụ các hội diễn, hội thi, liên hoan, thi đấu, các hoạt động lễ, lễ hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Công đoàn, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác thanh niên, nông dân, cựu chiến binh; Tự vệ cơ quan, An toàn giao thông; Xóa đói giảm nghèo…;

Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Sinh hoạt tại Tổ Nghiệp vụ Văn hóa - Thể dục thể thao.


Ông Nguyễn Công Sang

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0976.556.922

Email: congsangth@gmail.com

Trực tiếp phụ trách: Phát thanh và truyền hình, công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình; kế hoạch công tác phóng viên; duyệt nội dung, xây dựng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe; quốc phòng và an ninh; quỹ đền ơn đáp nghĩa; phổ cập giáo dục.

Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Sinh hoạt tại Tổ Phát thanh - Truyền hình.


TỔ HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP


Ông Nguyễn Chơn Luận

Viên chức
Tổ trưởng

Điện thoại: 0914099555

Email: nchonluan@gmail.com

Phụ trách: Tổng hợp; tổ chức và cán bộ; thống kê, kế hoạch; thanh tra; thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; công tác cải cách hành chính; pháp chế. Quản lý xe ô tô cơ quan. Tuyên truyền viên lưu động, thông tin quảng cáo, du lịch.

 


Bà Phan Thị Ái Nữ

Kế toán
Tổ phó

Điện thoại: 0905882666

Email:phanainu@gmail.com

Phụ trách: Tài chính; quản lý tài sản - cơ sở vật chất thiết bị; bảo hiểm.

 


Bà Phạm Thị Bích

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)


Điện thoại: 0981180408
Email:bichptth@gmail.com

    Phụ trách: Hành chính công sở toàn bộ cơ quan; Thư ký các phiên họp.Bà Nguyễn Thị Nhung  

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0965775111
Email:nhungdaihuonghoa@gmail.com

Phụ trách: Lưu trữ; Lễ tân, phục vụ. Thủ quỹ cơ quan. Thủ kho Kho dụng cụ, máy móc phát thanh truyền hình. Công tác Văn thư; Máy Photocopy. 

 


TỔ VĂN HÓA – THỂ DỤC THỂ THAO


Ông Nguyễn Ngọc Tuân

Viên chức
Tổ trưởng


Điện thoại:0946053454
Email:ngoctuanvhtt@gmail.com

Phụ trách: Công tác Văn hóa; Nhóm Tuyên truyền cổ động trực quan và lưu động; Công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; Trang trí maket các hội nghị cơ quan; Thủ kho lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền.

   Thành viên Nhóm thường trực vận hành WebSite cơ quan.


Bà Phan Thị Ánh Nga

Viên chức
Tổ phó


Điện thoại: 0395859650

Email:ngavhtthh@gmail.com

Phụ trách: Thư viện. Thủ kho dụng cụ TDTT.

.

 


Ông Trần Văn Vũ

Viên chức

Điện thoại: 0982564908

Email:tranvanvu709049@gmail.com

Phụ trách: Văn nghệ; nghệ thuật, bảo tồn văn hóa nghệ thuật các dân tộc; kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tuyên truyền, lễ hội, hội diễn, liên hoan; Quản lý toàn bộ hệ thống âm thanh, loa máy của cơ quan.

Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Hội trường, Nhà Văn hóa truyền thống các Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mang họ Bác Hồ.

 


Ông Nguyễn Đức Hiếu

Viên chức

Điện thoại: 0962335871

Email:nguyenduchieuenter@gmail.com

Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Phong trào thể dục thể thao cơ sở, xã thị trấn.

Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Nhà thi đấu TDTT huyện.


 Ông Trần Bảo

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0942911025

Email: tramthhp@gmail.com

     Phụ trách: Thành viên Nhóm Tuyên truyền cổ động trực quan và lưu động. Quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước của cơ quan. Sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật, công nghệ điện tử, viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin của đơn vị.

Phụ trách Nhóm thường trực vận hành WebSite cơ quan.


Ông Lê Quang Hùng

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0914334979

Email: lehungks2@gmail.com

Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Phong trào thể dục thể thao cơ sở, xã thị trấn.

Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Sân vận động huyện.

 


TỔ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH


Bà Trương Thị Huệ

Biên tập viên
Tổ trưởng


Điện thoại: 0917425009

Email:truongthihue.qtlb@gmail.com

Phụ trách: Phóng viên, Biên tập viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh. Lập báo cáo công tác Phát thanh truyền hình định kỳ cho Bộ phận tổng hợp cơ quan.

Phụ trách hành chính cơ sở phát thanh truyền hình. 


Ông Hoàng Minh Diệm

Kỹ thuật viên
Tổ phó


Điện thoại: 0919314577

Email: hoangminhdiem18@gmail.com

Trực vận hành máy; quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.

Tham mưu lĩnh vực phát triển truyền thanh của đơn vị.
Bà Phan Thị Bích Liên

Phóng viên
Tổ phó


Điện thoại: 0914809252

Email:truongthihue.qtlb@gmail.com

Phụ trách: Phóng viên, Biên tập viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh.

Quản lý hành chính, tài sản phòng Bá âm.

Ông Hồ Văn Tép

Quay phim - Phóng viên


Điện thoại: 0949035227

Email:hotep.qtv@gmail.com

Phóng viên, Quay phim, thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình; dựng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình.

Ông Hồ Văn Xinh

Quay phim - Phóng viên

Điện thoại: 0399119009

Email:bruxinhho@gmail.com

Phóng viên; Quay phim, thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình; dựng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình.

Phụ trách chương trình thời sự Tiếng Bru - Vân Kiều.

 

 Ông Trần Khánh Hưng

Phóng viên (hợp đồng)


Điện thoại: 0845554345

Email: khanhhungtran83@gmail.com

 Phóng viên; Quay phim; thực hiện tin bài, phóng sự; dựng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình huyện; Quản lý tài sản phòng dựng phi tuyến.

Thành viên Nhóm thường trực vận hành WebSite cơ quan.


Ông Nguyễn Hồng Tuyến

Kỹ thuật viên


Điện thoại: 0949274678

Email:nguyentuyenhhqt@gmail.com

Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.

 


Bà Nguyễn Thị Nhi

Kỹ thuật viên


Điện thoại: 0826606234
Email:nhinguyenttvhtt@gmail.com

 Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.


Ông Nguyễn Thanh Huy

Kỹ thuật viên


Điện thoại: 0983439117

Email:thanhuy.qtv@gmail.com

Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.

 

 

 Ông Hoàng Công Trường

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0914201001

Email: congtruongtth@gmail.com

Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.

Thống kê truy cập

Đang online: 11
Hôm nay: 275
Hôm qua: 315
Tháng này: 6,549
Tháng trước: 7,858
Lượt truy cập: 311,072