Quy chế thực hiện dân chủ của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VHTT - TDTT HUYỆN HƯỚNG HÓA

 

 Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành hcinhs và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Hướng Hóa Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Theo đề nghị của Tổ Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Tổ trưởng các Tổ công tác, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Chi bộ; CĐCS Trung tâm;

- CB, CC, VC Trung tâm;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tri

                        

QUY CHẾ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động

của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa    

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-VHTT-TDTT  ngày    tháng    năm 2019

của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa)

 

Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa quy định việc thực hiện các nội dung dân chủ trong hoạt động của đơn vị:

- Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực; nhằm ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ công chức, viên chức biết; những việc cán bộ công chức, viên chức tham gia ý kiến, Giám đốc, Phó Giám đốccác Tổ trưởng  quyết định; những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra;

- Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan bao gồm: trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc, các Tổ trưởng và công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa Giám đốc, Ban Giám đốc với cơ quan, đơn vị cấp trên; Giám đốc với các đơn vị trực thuộc, các Tổ công tác.

2. Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện áp dụng đối với toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm của Giám đốc với các Tổ trực thuộc.

- Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc Trung tâm, là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của quê hương, đất nước.

- Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Điều 3. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động

- Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của Giám đốc, Ban Giám đốc, các Tổ trưởng và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.

- Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ thuộc Trung tâm.

 

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRUNG TÂM

 

Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc (bao gồm các Phó Giám đốc được ủy quyền theo lĩnh vực)

- Thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị mình. Quản lý việc thi hành nhiệm vụ chuyên môn của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý và 6 tháng họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới. Cuối năm tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của đơn vị tại Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức nhằm thông báo công khai để công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

- Tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm đối với công chức, viên chức.

- Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên chức. Khi công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

- Ban hành Quy chế làm việc, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; bảo đảm phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc quy định tại Điều 7, Điều 9 của Quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

- Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công chức, viên chức, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

- Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm và người có hành vi trả thù, trù dập công chức, viên chức khi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Điều 5. Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo trực tiếp và trước Thủ trưởng của đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ; khi thi hành công vụ, công chức, viên chức được trình bày ý kiến đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của Lãnh đạo trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của Lãnh đạo trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.

- Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án khi được yêu cầu.

- Báo cáo Lãnh đạo trực tiếp và trước Thủ trưởng của đơn vị khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của đơn vị.

Điều 6. Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức

- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức của đơn vị. Khi có một phần ba công chức, viên chức của đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn yêu cầu thì triệu tập Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức bất thường. Thành phần dự Hội nghị bao gồm toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

- Nội dung của Hội nghị gồm:

+ Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch công tác; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác;

+ Lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức;

+ Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua với tổ chức Công đoàn;

+ Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức;

+ Ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

+ Đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác.

Chương III

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIẾT

Điều 7.  Những việc phải công khai

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chương trình hành động liên quan đến công việc của đơn vị, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức.

- Kế hoạch hoạt động hằng tuần, tháng, quý, năm.

- Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính khác và quyết toán sử dụng kinh phí hằng quí, 6 tháng, năm.

- Đào tạo, bồi dưỡng, phân công; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

- Kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ đơn vị.

- Nội quy, quy chế.

- Kết quả tiếp thu ý kiến của công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc đưa ra lấy ý kiến công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

- Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của đơn vị.

Điều 8. Hình thức và thời gian công khai

- Hình thức công khai:

+ Niêm yết tại cơ quan, đơn vị;

+ Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Thông báo cho người phụ trách các Tổ, Bộ phận công tác;

+ Đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

 

Chương IV

NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN

TRƯỚC KHI GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

 

Điều 9. Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến

Những việc công chức, viên chức được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình để góp ý kiến trước khi Giám đốc quyết định gồm có:

- Chủ trương, giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của đơn vị.

- Lịch tuần; Kế hoạch công tác tháng, quý, năm.

- Tổ chức phong trào thi đua.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

- Các biện pháp cải cách hành chính, cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch gây phiền hà cho nhân dân.

- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong đơn vị theo quy định.

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức.

- Nội quy, quy chế đơn vị.

Điều 10. Hình thức tham gia ý kiến

Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến đơn vị áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

- Công chức, viên chức trực tiếp tham gia ý kiến hoặc thông qua người đại diện.

- Thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức.

- Giám đốc phát biểu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để công chức, viên chức nghiên cứu và tham gia ý kiến.

Điều 11. Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hằng năm.

- Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản.

- Thực hiện các nội quy, quy chế.

- Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của công chức, viên chức.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ.

 

Chương V

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc (bao gồm các Phó Giám đốc được ủy quyền theo lĩnh vực)

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị để công dân, cơ quan, tổ chức biết các nội dung sau:

+ Bộ phận phụ trách chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

+ Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

+ Phí, lệ phí theo quy định;

- Chỉ đạo và kiểm tra công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và bố trí hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác hành chính của đơn vị cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo Giám đốc để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

- Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.

Điều 13. Trách nhiệm của công chức, viên chức

- Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, công chức, viên chức  có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, công chức, viên chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết và hướng dẫn công dân, tổ chức đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Công việc của công dân, tổ chức phải được công chức, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của đơn vị.

- Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo trực tiếp, Thủ trưởng đơn vị và kịp thời thông báo cho công dân, tổ chức biết.

Điều 14. Quan hệ giữa Giám đốc với cơ quan, đơn vị cấp trên

- Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

- Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện.

- Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu.

- Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của đơn vị theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.

Điều 15. Quan hệ giữa Giám đốc (Phó Giám đốc) với các Tổ, Bộ phận công tác

- Thông báo cho các Tổ, Bộ phận công tác về những chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của các Tổ, Bộ phận công tác; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Tổ, Bộ phận công tác và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của nếu những hành vi vi phạm này có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc, Phó Giám đốc.

- Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của các Tổ, Bộ phận công tác; định kỳ làm việc với các Tổ, Bộ phận công tác. Khi các Tổ, Bộ phận công tác  đăng ký làm việc thì phải trả lời cụ thể việc tiếp và làm việc.

- Khi cần thiết, phải cử Phó Giám đốc đến các Tổ, Bộ phận công tác để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của các Tổ, Bộ phận công tác; phải xử lý nghiêm khắc những công chức, viên chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Chương VI

PHỐI HỢP GIỮA GIÁM ĐỐC VỚI CẤP ỦY ĐẢNG, CÁC ĐOÀN THỂ, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

 

Điều 16. Giám đốc có trách nhiệm:

- Chấp hành Nghị quyết của Cấp ủy Đảng và thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức Công đoàn, các đoàn thể; tạo điều kiện về vật chất, kinh phí, nhân lực, thời gian, thông tin, tài liệu và các vấn đề có liên quan khác cho Cấp ủy Đảng và tổ chức Công đoàn, các đoàn thể hoạt động.

- Mời đại diện Cấp ủy Đảng và tổ chức Công đoàn, các đoàn thể tham gia các cuộc họp Lãnh đạo Trung tâm mở rộng để bàn, giải quyết các công việc nội bộ của đơn vị theo quy định.

- Định kỳ báo cáo kết quả các mặt hoạt động của đơn vị và trả lời các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong đơn vị với Cấp ủy Đảng và tổ chức Công đoàn, các đoàn thể.

- Chỉ đạo, kiểm tra cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo, bố trí địa điểm công tác tiếp công dân, hòm thư góp ý.

- Thông báo rộng rãi (qua các phương tiện phát thanh, truyền hình, WebSite đơn vị) để công dân, tổ chức biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án do đơn vị xây dựng có lên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Cử người có trách nhiệm liên quan gặp và giải quyết công việc khi công dân, tổ chức yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Phối hợp với Chi ủy, BCH Công đoàn cơ sở, các đoàn thể

- Giám đốc phối hợp với Chi ủy tiến hành triển khai:

+ Xây dựng định hướng, đề án, kế hoạch ổn định và phát triển của đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; thực hiện quản lý, điều động, phân công, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

- Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiến hành triển khai:

+ Tổ chức các phong trào thi đua và tổng kết công tác thi đua khen thưởng theo định kỳ, đột xuất.

+ Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp; thực hiện đúng các chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Giám đốc phối hợp với Ban thanh tra nhân dân tiến hành:

+ Giám sát việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế, nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

+ Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nội bộ đơn vị theo pháp luật.

- Triển khai thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm gồm có 7 chương, 18 điều; có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Tổ, Bộ phận công tác, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế này.

Định kỳ hàng năm, Giám đốc phối hợp với Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện; đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những quy định không phù hợp hoặc có vướng mắc, các Tổ, Bộ phận công tác, cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm phản ánh về Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện (qua bộ phận Hành chính - Tổng hợp) để tổng hợp, trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế./.

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tri

 

 

                                               

                                                                               

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 4
Hôm nay: 931
Hôm qua: 1,398
Tháng này: 19,972
Tháng trước: 46,541
Lượt truy cập: 1,396,589
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng