STT

SỐ VÀ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

1 185/KH-VHTT-TDTT 15/04/2024

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

2 184/KH-VHTT-TDTT 12/04/2024

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" năm 2024, 2025

3 182/QĐ-VHTT-TDTT 12/04/2024

Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa

4 181/QĐ-VHTT-TDTT 12/04/2024

Quyết định Về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hoá

5 180/BC-VHTT-TDTT 12/04/2024

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 4/2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024

6 174/KH-VHTT-TDTT 09/04/2024

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 15-KL/TW...

7 170/KH-VHTT-TDTT 04/04/2024

Kế hoạch Thực hiện công tác truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2024

8 169/KH-VHTT-TDTT 04/04/2024

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024

9 165/KH-VHTT-TDTT 01/04/2024

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024