Triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP


Ngày 04/6/2024, Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định 1478/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 và Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

Mục đích triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL trong việc triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 (sau đây gọi là Luật), Nghị định 76/2023/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP .

Nội dung triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP, bao gồm: xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ hai, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ ba, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quản lý điều hành liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ tư, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp.

Thứ năm, tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP.    Triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76 của Chính phủ


 

Kim Huệ


Thống kê truy cập

Đang online: 13
Hôm nay: 601
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,742
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,863
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng