Thực hiện nghiêm Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 27/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Công văn số 916/UBND-VP ngày 29/5/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa về thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 27/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác (PCCC và CNCH) của đơn vị, Trung tâm VHTT - TDTT huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với nhiều nội dung sau quan trọng.

  Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

  Phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức, thực hiện của các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, nòng cốt là lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và CNCH và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân đối với công tác này.

Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, tỉnh nhà.

Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, thị trấn an toàn.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là “thời điểm vàng” 05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 52/CĐ TTg ngày 27/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc “Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Kế hoạch số 3834/KHUBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” và Kế hoạch 183/KHUBND ngày 16/11/2021 về việc “Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và CNCH, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về PCCC và CNCH. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn PCCC.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức pháp luật cho cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền và Nhân dân tự giác chấp hành, tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân PCCC và CNCH và các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, các tin, bài, phóng sự về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, có phương pháp làm việc thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền đến từng tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội; tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong dịp mùa hanh khô, tết Nguyên đán đến các cơ quan, tổ chức, khu dân cư và các hộ gia đình để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ, hạn chế vận chuyển trên các tuyến 3 đường đi qua hoặc gần các địa điểm, khu vực diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, trước mắt là mùa hanh khô.

Kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Tiến hành tập huấn, huấn luyện, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng tại chỗ bảo đảm lực lượng này phát huy hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ.

Bố trí ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động PCCC và CNCH theo quy định. Huy động nguồn lực hợp tác công tư, xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH. Khẩn trương nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các công nghệ cao, công nghệ chữa cháy hiện đại vào hoạt động PCCC và CNCH.

Xây dựng các tin tức, phóng sự, bài viết để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng và bố trí khung giờ phát sóng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; quy định của pháp luật; hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh trong công tác PCCC và CNCH; xác định an toàn cháy, nổ góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ áp dụng vào thực tiễn bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Tuyên truyền cổ động trực quan, treo khẩu hiệu tại cơ quan. Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ .

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC; kiến thức, kỹ năng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất là các cơ sở tiềm ẩn nguy hiểm cháy, nổ cao.

Tận dụng tối đa, hiệu quả các điều kiện về nhân lực, thiết bị, vật tư tại chỗ để thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác PCCC; xây dựng tốt phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Thực hiện tốt việc tham mưu, mua sắm các trang thiết bị trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

                                                                                        Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 180
Hôm nay: 1,720
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,479
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,018
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng