Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024


Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ Bí mật nhà nước (BMNN) theo đúng quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn, thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác bảo vệ BMNN để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN để tạo tính răn đe, phòng ngừa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là chuẩn bị Đại hội đảng các cấp và Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ BMNN; gắn trách nhiệm cụ thể của cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác này trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp; coi trọng công tác tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết theo đúng quy định.

Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác BMNN như: Luật Bảo vệ BMNN; Luật An ninh mạng; Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Quy định số 1393-QĐ/TU ngày 26/01/2024 của Tỉnh ủy về ban hành “Danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị”; Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về thi hành Luật Bảo vệ BMNN; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/02/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa tài liệu, văn bản pháp luật về bảo vệ BMNN và các văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác BMNN cho cán bộ, viên chức. Thực hiện nghiêm túc quy trình sao, chụp văn bản BMNN theo đúng thể thức, thẩm quyền; chỉ đạo cán bộ, viên chức soạn thảo văn bản đúng thể thức theo quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.

Thủ trưởng đơn vị căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hoạt động tấn công nội bộ, móc nối, lôi kéo cán bộ, viên chức tham gia các hoạt động trái pháp luật hoặc thông qua các chương trình, dự án, các hoạt động tài trợ để thu thập thông tin thuộc phạm vi BMNN, bí mật nội bộ. Kiểm soát, quản lý chặt cán bộ, đảng viên bảo đảm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BMNN, bí mật nội bộ.

Tổ chức triển khai, có biện pháp quản lý, bảo vệ đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật (Quy định số 1393-QĐ/TU ngày 26/01/2024 của Tỉnh ủy về ban hành “Danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị”), góp phần bảo đảm an ninh nội bộ, bảo vệ BMNN. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/02/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng tại địa bàn huyện Hướng Hóa. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ BMNN trên mạng nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy định về phát hành, sử dụng, thu hồi và bảo quản tài liệu BMNN để phục vụ tốt các yêu cầu về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ BMNN theo quy định tại Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN huyện (Công an huyện) để tập hợp, báo cáo UBND huyện.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ đạo cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp tối ưu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên các hệ thống truyền thông của đơn vị. Toàn thể cán bộ, viên chức chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tự kiểm tra, rà soát trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định gửi về Công an huyện trước ngày 30/10/2024.

                                                                                        Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 37
Hôm nay: 1,873
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,632
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,171
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng