Ban hành Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024


Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024 với nhiều nội dung.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động, công khai minh bạch hoạt động của đơn vị; phát huy quyền làm chủ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của người đứng đầu.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; gắn với công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Tập trung tuyên tuyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, gồm: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Gắn việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, viên chức về dân chủ và thực hành dân chủ.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và Công đoàn cơ sở trong thực hiện quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện để đoàn viên phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024.  Đơn vị triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về các văn bản của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.  Chỉ đạo thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động. Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ đúng quy định tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện Hướng Hóa.

                                                                                        Công Sang

 

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 10
Hôm nay: 364
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,377
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,405
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng