Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2024


Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và vai trò của tập thể, cá nhân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, góp phần “giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm của đơn vị. Nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm. Các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tội phạm phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Giám đốc triển khai tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các quy định về phòng, chống tội phạm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tội phạm. Đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức thông tin tuyên truyền về các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân; rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội,... để trục lợi, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên... ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư... để phối hợp tuyên truyền, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc điểm của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, lan toả đậm nét hơn nữa những hình ảnh, hoạt động, thành tích, chiến công của lực lượng chức năng và hệ thống chính trị, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...Tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết các xung đột xã hội, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Kịp thời động viên, nêu gương, khen thưởng người có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội. Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng. Chủ động nhận diện, đấu tranh các nhóm tội phạm chưa xuất hiện, ít xuất hiện, xuất hiện thường xuyên, có nguy cơ diễn biến phức tạp; tuyên truyền vận động Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tội phạm. Đơn vị triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm. Chỉ đạo thường xuyên duy trì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyên cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động.

                                                                                        Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 18
Hôm nay: 381
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,394
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,422
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng