Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024


Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của tập thể, cá nhân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý những biểu hiện, hành vi vi phạm tệ nạn xã hội của cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có phẩm chất, năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của đơn vị. Nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Giám đốc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội. Đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, Thực hiện thông tin tuyên truyền các nội dung theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 338/UBND-KGXV ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; Công văn số 221/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2023 về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử đơn vị, Facebook, màn hình Led; tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động; tuyên truyền phòng ngừa ở cộng đồng; chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; địa bàn có nhiều người qua lại hai bên biên giới để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm.

Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

Công tác phòng, chống tệ nạn mua bán người, thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 974/KH- SLĐTBXH ngày 20/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Công văn số 311/PCTNXH-HTNNTT ngày 10/8/2022 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Hướng Hóa về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Đơn vị triển khai tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thường xuyên duy trì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyên cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động.

                                                                               Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 11
Hôm nay: 371
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,384
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,412
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng