Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn I (2022-2025) trên địa bàn huyện Hướng Hóa


Ngày 26/5, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn I (2022-2025) trên địa bàn huyện Hướng Hóa với các nội dung sau:

Tăng cường  tuyên  truyền,  phổ biến  sâu  rộng  Luật  Thanh  niên năm 2020, Chiến lược  phát  triển  thanh  niên  Việt Nam giai đoạn  2021-2030,  Nghị quyết  số 103/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030, Quyết  định  số 3404/QĐ-UBND  ngày  28/12/2022  của UBND  tỉnh Quảng Trị ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030 và các văn bản liên quan đến thanh niên. Đa dạng  hóa  các  hình  thức tuyên  truyền, đặc  biệt  chú  trọng  tuyên  truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị...

Các cơ quan, đơn vị, UBND các  xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt, triển  khai  Kế hoạch này đến  toàn  bộ cán  bộ,  công  chức,  viên  chức và người  lao động  bằng  hình  thức  trực  tiếp,  trực  tuyến  hoặc  lồng  ghép  trong  các  hội  nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổng kết, triển khai nhiệm vụ... phù hợp với tình  hình  thực  tế tại cơ quan, đơn vị,  từ đó nâng cao nhận  thức  và  trách  nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Các Phòng, ban, ngành cấp huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực để tham mưu UBND huyện tổ chức triển  khai thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

UBND các xã, thị trấn: Triển  khai  thực  hiện  các  mục  tiêu,  chỉ tiêu  phát  triển  thanh  niên  theo Chương trình, Kế hoạch  phát  triển  thanh  niên  của huyện và hướng  dẫn  của  các Phòng, ban, ngành  liên  quan phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;  lồng ghép các chỉ tiêu phát  triển  thanh  niên  khi  xây  dựng  và  thực  hiện  quy  hoạch,  kế hoạch,chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn và hàng năm. Tích cực phối  hợp với các cơ quan, đơn vị có  liên quan  trong  triển  khai thực hiện các Chương trình, Đề án phát triển thanh niên.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo và tổ chức thức hiện của chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể Nhân dân trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2022-2030. Cụ thể hoá  các  mục  tiêu,  chỉ tiêu, nhiệm  vụ,  giải pháp  thực  hiện Chương trình gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2022-2025; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn phát triển thanh niên của địa phương.

                                      Kim Huệ

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 12
Hôm nay: 922
Hôm qua: 1,398
Tháng này: 19,963
Tháng trước: 46,541
Lượt truy cập: 1,396,580
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng