Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2023Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2023; Trung tâm VHTT – TDTT huyện thực hiện nhiệm vụ như sau:

Trung tâm chủ động xây dựng và duy trì thường xuyên các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về CCHC với nội dung cụ thể: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của huyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 6 lĩnh vực CCHC cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số… Tăng cường đưa các tin, bài và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của Trung ương, của tỉnh về thực hiện CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn huyện. Kịp thời đăng, phát thông tin biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện CCHC; đồng thời phê phán những tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt, mang tính đối phó, hình thức... có những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hình thức tuyên truyền: Trung tâm thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống Phát thanh huyện; Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn…; Trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội facebook của Trung tâm.

Việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2023 của Trung tâm VHTT – TDTT huyện nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của huyện.

                                                                                                                   Kim Huệ

           

 


Thống kê truy cập

Đang online: 6
Hôm nay: 341
Hôm qua: 866
Tháng này: 23,069
Tháng trước: 61,776
Lượt truy cập: 1,481,544
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng