Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Năm 2019QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Năm 2019

 


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VHTT - TDTT HUYỆN HƯỚNG HÓA

 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyên Hướng Hóa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-VHTT-TDTT ngày 11/11/2019 của Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa;

Căn cứ Hướng dẫn số 1100/HD-HĐTĐKT ngày 12/11/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Hướng Hóa hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019;

Xét kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa.

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật của đơn vị; các bộ phận liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri


DANH SÁCH

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-VHTT-TDTT ngày 16/12/2019

của Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hướng Hóa)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

1.                   

Nguyễn Ngọc Tri

Giám đốc

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.                   

Lê Quốc Hải

Phó Giám đốc

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3.                   

Nguyễn Công Sang

Phó Giám đốc

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4.                   

Nguyễn Chơn Luận

Chuyên viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5.                   

Trương Thị Huệ

Viên chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6.                   

Phan Thị Ái Nữ

Kế toán

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7.                   

Phan Thị Ánh Nga

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8.                   

Nguyễn Đức Hiếu

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9.                   

Đoàn Văn Khánh

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10.              

Trần Văn Vũ

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11.              

Nguyễn Ngọc Tuân

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12.              

Phan Thị Bích Liên

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13.              

Đinh Thị Hồng Tươi

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14.              

Trần Bảo

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15.              

Nguyễn Thanh Huy

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16.              

Lê Quang Hùng

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17.              

Hồ Ta Tép

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18.              

Hồ Văn Xinh

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19.              

Nguyễn Thị Nhi

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20.              

Nguyễn Thị Nhung

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21.              

Nguyễn Hồng Tuyến

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22.              

Phạm Thị Bích

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23.              

Hoàng Công Trường

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24.              

Hoàng Minh Diệm

Viên chức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

             

Tổng hợp chung:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 người.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 19 người.                                                         

 


Thống kê truy cập

Đang online: 19
Hôm nay: 393
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,406
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,434
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng